หน้าแรก

Slider

ที่นี่ BR School

Slider

ผู้บริหารสถานศึกษา

นางเขมสุภางค์  สุขประกอบ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมโรงเรียน

การจัดการเรียนการสอน

การศึกษาปฐมวัย

โรงเรียนใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เป็นแนวทางในการจัดการศึกษา

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นแนวทางในการจัดการศึกษา

แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนอย่างหลากหลายเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน

วีดิทัศน์โรงเรียน

ทิ้งถูกที่

รักต้องการเวลา

ข้าวนอกนา

วีดิทัศน์เพื่อการศึกษา

เที่ยวบินแห่งสุขภาพ

Smart Bumrung