การศึกษาปฐมวัย

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา  สำนักงานเขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา จัดการศึกษาปฐมวัยเพื่อส่งเสริมพัฒนาเด็กอายุตั้งแต่ 4 -  5 ปี  บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดู ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ทีสนองต่อธรรมชาติ และพัฒนาการของเด็กแต่ละคนตามศักยภาพ  ภายใต้บริบทสังคม – วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ ด้วยการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน   เป็นสำคัญทั้งร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ สังคม และสติปัญญา โดยคำนึงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม รู้จักใช้ชีวิตอย่างฉลาดตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง อย่างเหมาะสมกับวัย เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิต ให้พัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ พร้อมรักความเป็นไทยร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและดำรงชีวิตแบบพอเพียง