ต้อนรับคณะติดตามการดำเนินงานโครงการ กพด. ปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 ต้อนรับคณะติดตามการดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา สำนักงานเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร