เจ้าหน้าที่สำนักงาน

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา  สำนักงานเขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร

นางสาวอัจฉรา  ใจอารี

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวทัศนีย์  ดาวเรือง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน