สายชั้น อนุบาล

สายชั้นอนุบาล

โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา  สำนักงานเขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร

นางกรรณิการ์  โยธารินทร์

หัวหน้าสายชั้นอนุบาล
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/3

นางสาวอมรรัตน์  สมศรีสุข

ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/1

นางขวัญชีวี  ชมภูศรี

ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  ชำนาญการ
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/2

นางสาวพีรภาว์  สงวนขำ

ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  -
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/4

นางสาวสินจุฑา  หอมใจ

ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย  วิทยฐานะ  -
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/3

นางสาวจิราภรณ์  ส่องแสง

ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/4