สายชั้น มัธยม

สายชั้นมัธยม

โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา  สำนักงานเขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร

นางสาวมลิวัน  นนเลาพล

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
หัวหน้าสายชั้นมัธยม

นางสาวจิราพร  เว็งอาจ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นางสาวอุทัย  ใจหมั่น

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นางสาววิกานดา  เชื้อสาวะถี

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นายกิรายุทธ  อาษานอก

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ครูพิเศษ

นาวสาวเพชรพร  ขำเนียม

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ -

นาวสาวภัทร์นฤน  สุขมาก

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ -

นางสาวภัคจิรา  สีสัน

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิทยฐานะ -