สายชั้น มัธยม

สายชั้นมัธยม

โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา  สำนักงานเขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร

นางอัญชลา  แย้มอดุลย์

หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษา
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวจิราพร  เว็งอาจ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวอุทัย  ใจหมั่น

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาววิกานดา  เชื้อสาวะถี

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ -
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวมลิวัน  นนเลาพล

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑

นายกิรายุทธ  อาษานอก

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ครูพิเศษ