สายชั้น ป.6

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา  สำนักงานเขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร

นายธนา  รวมใหม่

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  วิทยฐานะ -
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางศุภรัตน์  สง่าจีน

ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางลักขนา  กิจเฮง

ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวแสงระวี  แก้วระวัง

ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  ชำนาญการ
ครูพิเศษ

นายศักดิ์สิทธิ์  สุขบรม

ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ครูจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวสุปราณี  เปลรินทร์

ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ -
ครูพิเศษ

ว่าที่ร้อยตรีชัชวาล  เหลืองคำ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  วิทยฐานะ -
ครูพิเศษ