สายชั้น ป.6

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา  สำนักงานเขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร

นางศุภรัตน์  สง่าจีน

ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายธนา  รวมใหม่

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  วิทยฐานะ -
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางลักขนา  กิจเฮง

ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

นายศักดิ์สิทธิ์  สุขบรม

ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ครูจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวสุปราณี  เปลรินทร์

ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ -
ครูพิเศษ

นางหฤทัย  พันภักดี

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  วิทยฐานะ -
ครูพิเศษ