สายชั้น ป.5

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

โรเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา  สำนักงานเขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร

นางสาวสาวิตรี  อาจหาญ

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางผ่องศรี  วิชัยขัทคะ

ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสุวนัยน์  ปรีดีจิตร์

ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสุทินนา  ปานทอง

ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวฐิติมา  วรรณมณฑา

ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ครูพิเศษ

นายประสิทธิ์  สมใจ

ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ครูพิเศษ