สายชั้น ป.4

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

โรงเรียนบำรุงรวิรรณวิทยา  สำนักงานเขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร

นางสุพิชฌาย์  ผุศรี

หัวหน้าสายชั้นประ่ถมศึกษาปีที่ 4
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวธันย์จิรา  ธนอริยะสุขทวี

ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ -
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายศักดิ์ดา  ไหมหรือ

ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3

นายทินกร  ประดับทอง

ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ครูพิเศษ

นางสาวอภิญญา  ศิริรักษา

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  วิทยฐานะ -
ครูพิเศษ