สายชั้น ป.4

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

โรงเรียนบำรุงรวิรรณวิทยา  สำนักงานเขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร

นางสาววิกานดา เชื้อสาวะถี

ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

หัวหน้าสายชั้นประ่ถมศึกษาปีที่ 4 และครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4

นายทินกร  ประดับทอง

ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายศักดิ์ดา  ไหมหรือ

ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวธันย์จิรา  ธนอริยะสุขทวี

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสุพิชฌาย์  กลิ่นหวน

ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ครูพิเศษ