สายชั้น ป.4

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

โรงเรียนบำรุงรวิรรณวิทยา  สำนักงานเขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร

นางสุพิชฌาย์  ผุศรี

ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

หัวหน้าสายชั้นประ่ถมศึกษาปีที่ 4 และครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายพัชร  รุจิรานันท์

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายศักดิ์ดา  ไหมหรือ

ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาววิไล  จุลสินธนาภรณ์

ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4

นายทินกร  ประดับทอง

ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ครูพิเศษ

นางสาวอภิญญา  ศิริรักษา

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  วิทยฐานะ -
ครูพิเศษ