สายชั้น ป.3

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา  สำนักงานเขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร

นางสมพร  สุธรรมน้อย

ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และครูประชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางรพีพรรณ  เนียมโห้

ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาววิภาพร  ฝาชัยภูมิ

ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ -
ครูประชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางดารุณี  เพ็งพุฒ

ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ครูประชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางนลินี  จันทร์เต็ม

ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญ
ครูพิเศษ

นายจารึก  บูระพา

ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูพิเศษ