สายชั้น ป.3

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา  สำนักงานเขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร

นางสมพร  สุธรรมน้อย

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางรพีพรรณ  เนียมโห้

ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางศิวพร  ศุภกมล

ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ครูประชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาววิไล  จุลสินธนาภรณ์

ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ครูประชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางประสบพร  นาคพงษ์

ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ครูพิเศษ

นางนลินี  จันทร์เต็ม

ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญ
ครูพิเศษ