สายชั้น ป.2

สายชั้นประถมศึกาษาปีที่ ๒

โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา  สำนักงานเขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร

นางดารุณี  เพ็งพุฒ

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวสายวสรรณ  หะสด

ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางชุติมา  สุขบรม

ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  ชำนาญการ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางจริงจริยา  เจริญโชคธำรง

ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  ชำนาญการ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวแสงระวี  แก้วระวัง

ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  ชำนาญการ
ครูพิเศษ

นายจารึก  บูระพา

ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  ชำนาญการ
ครูพิเศษ