สายชั้น ป.1

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา  สำนักงานเขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร

นางสาวณัฏฐ์อาภา  คำโสมศรี

ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวปวริศา  พรหมภักดี

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1EP

นางสาวนันทวัน  แป้นน้อย

ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  -
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางยุวธิดา  วงค์วงค์

ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ชำนาญการ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3

 

 

นางสาวสุรางคนา  นิกรประเสริฐ

ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ชำนาญการ
ครูพิเศษ

นางสาววิภาพร  ฝาชัยภูมิ

ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ชำนาญการ
ครูพิเศษ