วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าหมาย / อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์

โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา  สำนักงานเขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร

วิสัยทัศน์

“โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม ครูได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ นักเรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดี มีความรู้ความสามารถ  ดำรงชีวิตแบบพอเพียง   รักความเป็นไทย ร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”

พันธกิจ

เพื่อให้โรงเรียนบรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว จึงกำหนดพันธกิจไว้ดังนี้

1.   พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
2.   เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือของผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรต่าง ๆ ในการพัฒนาการศึกษา
3.   พัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์
4.   พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีความสามารถ มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
5.   พัฒนาผู้เรียนให้ดำรงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง  รักความเป็นไทย  ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย

1.   โรงเรียนมีระบบบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม
2.   โรงเรียน  ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรต่าง ๆ  ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
3.   ครูทุกคนมีคุณธรรม   จริยธรรม   คุณลักษณะที่พึงประสงค์   มีความรู้สามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  และมีขวัญกำลังใจในการทำงาน
4.   ผู้เรียนเป็นคนดี  มีความสามารถ  มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
5.   ผู้เรียนดำรงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง  รักความเป็นไทย   ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

อัตลักษณ์

                        “ทักษะดี  วิถีพอเพียง”

เอกลักษณ์

โรงเรียนตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของนักเรียน ในพื้นที่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครตามแนวพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี