พนักงานสถานที่

พนักงานสถานที่และคนสวน

โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา  สำนักงานเขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร

นายชาญ  สารประไพ

พนักงานสถานที่ บ.2

นางสาวเจริญรัตน์  อัคราปิยกาญจน์

พนักงานสถานที่ บ.2

นายชยุตม์  อำพันธ์

พนักงานสถานที่ บ.2

นางสาวพัชราภรณ์  เฮากาย

พนักงานสถานที่ บ.1

นางสมใจ  สุยคำไฮ

คนสวน บ.1