ผู้บริหาร

ฝ่ายบริหาร

โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา  สำนักงานเขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร

นางเขมสุภางค์  สุขประกอบ

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

นายเฉลิมศักดิ์  ภูมี

ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุรัสวดี  ปุยะติ

ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการ

นางวรางคณา  แสงมณี

ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ