ผู้บริหาร

ฝ่ายบริหาร

โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา  สำนักงานเขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร

นางสาวรัสรินทร์  รวงผึ้งวีระโชติ

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

นายเฉลิมศักดิ์  ภูมี

ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

นางปิยอร  เทศทอง

ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

นางวรางคณา  แสงมณี

ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ