ประวัติการก่อตั้ง

ประวัติการก่อตั้ง

โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา  สำนักงานเขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา เป็นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่เลขที่ 501 ถนนเดชะตุงคะ   แขวงสีกัน  เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
มีเนื้อที่ 15  ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินที่ นางรวิวรรณ  บุณยรักษ์  มอบให้กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2518 และกรุงเทพมหานครได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนแห่งนี้ขึ้น เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม  2523  เปิดทำการสอนวันที่ 14 พฤษภาคม  2524  โดยมีอาคารเรียนแบบ 800 เป็นอาคารเรียน 3  ชั้น โครงสร้าง 12 ห้องเรียน ชั้นล่างโล่ง ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 มีห้องเรียนชั้น ละ 4 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง พร้อมส้วมนักเรียน 6
ที่นั่ง   และส้วมขนาด 10  ที่นั่ง ตามแบบ ร.500 พร้อมบ่อบาดาล บ้านพักภารโรง 1 หลัง  ตามแบบ ศ.อ. 90 พร้อมส้วม   ใต้บ้านพักภารโรงอีก 2
ที่นั่ง รวมมีส้วม 22 ที่นั่ง ในปีแรก ของการเปิดเรียนมีนักเรียนทั้งสิ้น 7 คน เป็นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 4 คน ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน   2 คน  และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 1 คน  ครูประจำการ 3 คน ครูใหญ่ชื่อ นายไพโรจน์ ทวิชศรี ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นปฐมวัย
ปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนทั้งสิ้น  1,159  คน