ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน

โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา  สำนักงานเขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2524 – 2525            นายไพโรจน์        ทวิชศรี                       ครูใหญ่

พ.ศ. 2525 – 2534            นายถาวร            ถาวรานนท์                 อาจารย์ใหญ่

พ.ศ. 2534 – 2541            นางธนวรรณ      วรรณกร                    อาจารย์ใหญ่

พ.ศ. 2541 – 2542            นางจันทร์เพ็ญ    สุภูตะโยธิน                 ผู้อำนวยการโรงเรียน

พ.ศ. 2542 – 2543            นางบังอร            หิรัญอร                     ผู้อำนวยการโรงเรียน

พ.ศ. 2544 – 2547            นายยุทธนา          เสือจุ้ย                       ผู้อำนวยการโรงเรียน

พ.ศ. 2547 – 2551            นางวลัยพร          สมุลไพร                    ผู้อำนวยการโรงเรียน

พ.ศ. 2551 – 2555            นางสาวชนิศา       หรั่งบุรี                      ผู้อำนวยการโรงเรียน

พ.ศ. 2555 – 2557            นางปราณี            ภูมณีรัตนกุล             ผู้อำนวยการโรงเรียนสถานศึกษา

พ.ศ. 2557 – 2564            นางนัยนา             เอื้ออำนวยชัย            ผู้อำนวยการโรงเรียนสถานศึกษา
พ.ศ. 2564 – 2565            นางเขมสุภางค์      สุขประกอบ               ผู้อำนวยการโรงเรียนสถานศึกษา
พ.ศ. 2566 – ปัจจุบัน          นางสาวรัสรินทร์    รวงผึ้งวีระโชติ          ผู้อำนวยการโรงเรียนสถานศึกษา