ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน

โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา  สำนักงานเขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2524 – 2525

พ.ศ. 2525 – 2534

พ.ศ. 2534 – 2541

พ.ศ. 2541 – 2542

พ.ศ. 2542 – 2543

พ.ศ. 2544 – 2547

พ.ศ. 2547 – 2551

พ.ศ. 2551 – 2555

พ.ศ. 2555 – 2557

พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน

นายไพโรจน์      ทวิชศรี

นายถาวร         ถาวรานนท์

นางธนวรรณ     วรรณกร

นางจันทร์เพ็ญ   สุภูตะโยธิน

นางบังอร         หิรัญอร

นายยุทธนา      เสือจุ้ย

นางวลัยพร       สมุลไพร

นางสาวชนิศา    หรั่งบุรี

นางปราณี        ภูมณีรัตนกุล

นางนัยนา        เอื้ออำนวยชัย

ครูใหญ่

อาจารย์ใหญ่

อาจารย์ใหญ่

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา