ครูพี่เลี้ยง

ครูพี่เลี้ยง

โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา  สำนักงานเขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร

นางสุขุมา  เจริญชนม์

ตำแหน่ง  พี่เลี้ยงเด็ก ส.1
ประจำชั้นอนุบาล 1/1

นางสาวชนัดดา  สัมมาเนตร์

ตำแหน่ง  พี่เลี้ยงเด็ก ส.1
ประจำชั้นอนุบาล 1/2

นางสุพัตรา  เพ็ชร์นิล

ตำแหน่ง  พี่เลี้ยงเด็ก ส.1
ประจำชั้นอนุบาล 1/3

นางสาวจันทร์  เครือดวงคำ

ตำแหน่ง  พี่เลี้ยงเด็ก ส.1
ประจำชั้นอนุบาล 2/1

นางกัญญาภัทร์  ซอสูงเนิน

ตำแหน่ง  พี่เลี้ยงเด็ก ส.1
ประจำชั้นอนุบาล 1/4

นางสาวปุณิกา  ศรีจันทอง

ตำแหน่ง  พี่เลี้ยงเด็ก ส.1
ประจำชั้นอนุบาล 2/2

นางสาวธิดา  ชูพงษ์

ตำแหน่ง  พี่เลี้ยงเด็ก ส.1
ประจำชั้นอนุบาล 2/4