การบริหารงาน

แผนภูมิการบริหารงาน

โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา  สำนักงานเขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร

ขอบข่ายภาระหน้าที่งานตามแนวทางการกระจายอำนาจ ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 ที่แก้ไขและเพิ่มเติม งานวิชาการ, งานบริหารงานบุคคล,
งานบริหารทั่วไป และงานบริหารงบประมาณ  ดังนี้