รางวัลชนะเลิศ 2021 World GreenMech Contest

วันที่ 17 ก.พ. 65 นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการแข่งขัน “การออกแบบนวัตกรรมเทคโนโลยีพื้นฐานวิศวกรรม และพลังงานสะอาด World GreenMech Contest 2021” โดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับThailand Green Mech ได้จัดการแข่งขันการออกแบบนวัตกรรม เทคโนโลยี พื้นฐานวิศวกรรม และพลังงานสะอาด และได้คัดเลือกตัวแทนแต่ละระดับส่งเข้าแข่งขัน WORLD GREENMECH CONTEST 2021 ที่ประเทศไต้หวัน และการแข่งขันระบบอัตโนมัติควบคุมด้วยไมโครบิต (ROBOT FOR SMART ENERGY PROJECT COMPETTITION) ซึ่งทีม SMART BUMRUNG โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา สำนักงานเขตดอนเมือง ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัล FIRST CLASS HONORS (ชนะเลิศ) ในระดับประถมศึกษา ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยพล ธงชัยสุรัชต์กูล หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และนายจอมพล พลกัลป์ ผู้จัดการแข่งขัน Thailand Green Mech ร่วมมอบรางวัล โดยมีนางสาวน้ำฝน อยู่ดี รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีการศึกษา หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครโรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา และผู้มีเกียรติร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมเรือนกล้วยไม้ สำนักการศึกษา