แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

ห้องสมุด

ห้องเรียนวิชาชีพ

ห้องดนตรีไทย

ห้องดนตรีสากล

ห้องคอมพิวเตอร

ห้อง CAR

สหกรณ์นักเรียน

ธนาคารโรงเรียน

บ่อเลี้ยงปลาในกระชัง

ลานร่มพฤกษ์

สหกรณ์นักเรียน

บ้านรักษ์ไม้

เรือนเพาะชำ

แผงเซลล์สุริยะ

โรงประกอบอาหาร

โรงอาหาร

สวนเกษตร

สวนแนวตั้ง

สวนสมุนไพร

สวนบุณยรักษ์