สายชั้น มัธยม

สายชั้นมัธยม

โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา  สำนักงานเขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร

นางสาวมลิวัน  นนเลาพล

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
หัวหน้าสายชั้นมัธยม

นาวสาวเพชรพร  ขำเนียม

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวจิราพร  เว็งอาจ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวอุทัย  ใจหมั่น

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาววิกานดา  เชื้อสาวะถี

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายกิรายุทธ  อาษานอก

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูพิเศษ

นางน้ำทิพย์  จาติ้ง

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นายธนากุล  เพียรกิจ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย