สายชั้น ป.6

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา  สำนักงานเขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร

นายธนา รวมใหม่

ตำแหน่ง ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางศุภรัตน์ สง่าจีน

ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางลักขนา  กิจเฮง

ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

นายศักดิ์สิทธิ์  สุขบรม

ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวสุปราณี  เปลรินทร์

ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูพิเศษ