สายชั้น ป.5

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

โรเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา  สำนักงานเขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร

นางสาวฐิติมา  วรรณมณฑา

ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวสาวิตรี  อาจหาญ

ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสุวนัยน์  ปรีดีจิตร์

ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาววันเพ็ญ  เดชเรืองศรี

ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวสิริมาศ  เกตุแก้ว

ตำแหน่ง  ครู  รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4