สายชั้น ป.3

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา  สำนักงานเขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร

นางสมพร  สุธรรมน้อย

ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และครูประชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางรพีพรรณ  เนียมโห้

ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางจิตติกร  สุดสงค์

ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ชำนาญการ
ครูประชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวภานิดา  ลาดเงิน

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ครูประชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางนลินี  จันทร์เต็ม

ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญ
ครูพิเศษ