สายชั้น ป.2

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา  สำนักงานเขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร

นางชุติมา  สุขบรม

ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  ชำนาญการ

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางจริงจริยา  เจริญโชคธำรง

ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  ชำนาญการ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวสายวสรรณ  หะสด

ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางผ่องศรี  วิชัยขัทคะ

ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  ชำนาญการ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางประสบพร  นาคพงษ์

ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  ชำนาญการ
ครูพิเศษ

นางสาวอภิญญา ศิริรักษา

ตำแหน่ง ครู  รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
ครูพิเศษ