สายชั้น ป.1

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา  สำนักงานเขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร

นางยุวธิดา  วงค์วงค์

ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวอภิญญา ศิริรักษา

ตำแหน่ง ครู  รับเงินเดือนอันดับ คศ. 1
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวนันทวัน  แป้นน้อย

ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  -
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวณัฏฐ์อาภา  คำโสมศรี

ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  ชำนาญการ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวสุรางคนา  นิกรประเสริฐ

ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ชำนาญการ
ครูพิเศษ

นางสาววิภาพร  ฝาชัยภูมิ

ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ชำนาญการ
ครูพิเศษ