สถานที่ตั้ง

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา  สำนักงานเขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา  เดิมมีชื่อว่า  โรงเรียนทุ่งสีกัน (บำรุงบุณยรักษ์อนุสรณ์) ตั้งอยู่เลขที่  501
ถนนเดชะตุงคะ แขวงสีกัน  เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์  10210
โทรศัพท์ 0 2929 2172
โทรสาร 0 2 929 2172

มีอาณาเขตตามโฉนดที่ดินเลขที่ 86778 เล่มที่ 808 หน้า 78 อำเภอบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานค

ทิศเหนือ                   ติดต่อกับที่ดินของกองทัพอากาศ

ทิศใต้                       ติดต่อกับที่ดิน บริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

ทิศตะวันออก            ติดต่อกับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี

ทิศตะวันตก              ติดกับที่ดินของ บริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)