วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าหมาย / อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์

โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา  สำนักงานเขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร

วิสัยทัศน์

“ บริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาและผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 รู้หน้าที่ มีจิตสาธารณะ รักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นนวัตกรที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเป็นคนดีและมีความสุข”

พันธกิจ

เพื่อให้โรงเรียนบรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว จึงกำหนดพันธกิจไว้ดังนี้

1. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
2. เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือของผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรต่าง ๆ ในการพัฒนาการศึกษา
3. พัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรม จริยธรรมคุณลักษณะที่พึงประสงค์และสามารถใช้เทคโนโลยี
4. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความสุข มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ดำรงชีวิตอย่างพอเพียง และมีอัตลักษณ์ของนักเรียนกรุงเทพมหานคร
5. จัดกิจกรรมส่งเสริมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน สอดคล้องกับโลกวิถีใหม่
6. ดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน

เป้าหมาย

1.  ผู้บริหารสถานศึกษา บริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และเป็นผู้นำทางวิชาการ
2.  บริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานการศึกษาและวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา
3.  บริหารสถานศึกษาโดยเน้นการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
4.  กำกับ ติดตาม นิเทศ ประเมินผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

อัตลักษณ์

              “มารยาทดี  มีความพอเพียง”

เอกลักษณ์ 

                    “โรงเรียนในโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในกรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี"