ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา  สำนักงานเขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร

ตราโรงเรียน

ตราโรงเรียนเป็นรูปดอกบัวตูม มีอักษรย่อ บร.
บนกลีบบัว ใต้ฐานดอกบัวมีชื่อโรงเรียน

คำวัญของโรงเรียน

"รู้เรียน รู้หน้าที่ มีวินัย"

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

พระพุทธรูปปางสมาธิ

ปรัชญาของโรงเรียน

สุโข ปัญญา ปฏิลาโภ "
ผู้มีปัญญา ย่อมนำมาซึ่งความสุข"

สีประจำโรงเรียน

สีเขียว หมายถึง ความเจริญงอกงาม
สีกรมท่า หมายถึง ความสุขุม มั่นคง

อักษรย่อโรงเรียน


ดม.บร.

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นราชพฤกษ์

ดอกไม้ประจำโรงเรียน

ดอกบัว

อุดมการณ์ร่วม

"หกร่วมรวมใจ"
(ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมแก้ไข ร่วมชื่นชม)