การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หลักสูตรสถานศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา  สำนักงานเขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา สำนักงานเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นแกนหลักเพื่อกําหนดการจัดทำโครงสร้างและสาระหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร (กรุงเทพศึกษา) ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
ซึ่งในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาครั้งนี้ เป็นการสร้างหลักสูตรที่อาศัยการมีส่วนร่วมของนักเรียน คณะครู ผู้ปกครองและชุมชน ทั้งนี้เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนไปสู่การจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพด้านความรู้และทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงและแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ในการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ในสิ้นปีการศึกษา 2560 ทางโรงเรียนได้ร่วมกันตรวจสอบ ทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา พุทธศักราช 2551 เพื่อเป็น
กรอบทิศทางในการนำหลักสูตรไปใช้ในปีการศึกษา 2561 อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีศักยภาพความสามารถในการปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง