การแต่งกายชุดนักเรียนของนักเรียนแต่ละระดับชั้น

โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยาได้กำหนดระเบียบการแต่งกายชุดนักเรียนของแต่ละดับชั้น เพื่อให้นักเรียนแต่งกายได้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน ดังนี้