นิทรรศการวิชาการโรงเรียน

โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา ได้จัดนิทรรศการวิชาการประปีการศึกษา 2562 ภายใต้หัวข้อ "บำรุงฯ รู้เรียน รู้รักษ์ ร่วมพิทักษ์สิ่งแวดล้อม" โดยมีท่าน ผอ.นัยนา  เอื้้ออำนวยชัย เป็นประธานในพิธีเปิด ภายในนิทรรศการมีการจัดแสดงผลงานของนักเรียนตลอดปีการศึกษา 2562 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาพกิจกรรมนิทรรศการวิชาการ
"บำรุงฯ รู้เรียน รู้รักษ์ ร่วมพิทักษ์สิ่งแวดล้อม"