อบรม Coding

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ได้จัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต ให้กับคณะครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขตดอนเมือง โดยจัดขึ้นที่ห้องประชุมโรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา

ภาพกิจกรรมการจัดการอบรม Codding