คณะกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม สภา กทม.ตรวจเยี่ยม รร.

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม สภากรุงเทพมหานคร นำโดย พลเอกคนินทร  วงศาโรจน์ ประธานกรรมการ นายพรชัย เทพปัญญา รองประธานกรรมการ  นางสาวดวงพร  รุจิเรข กรรมการและเลขานุการ  นางสาวปิยนุช  สิทธิศร  ผู้ช่วยเลขานุการ  นางสาวคฤห์อนงค์  สิริวิภาวี และคณะศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ได้เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา  สำนักงานเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาข้อมูลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ภาพการเยี่ยมชมโรงเรียน
ของคณะกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม