กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

โรงเรียนบำรุงรวิวรรณ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2552 ขึ้น โดยมีนางนัยนา  อำนวยชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิด

มีวัตถุประสงค์ดังนี้

  1. เพื่อเทิดพระเกียรติและสดุดี ในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”เทิดพระเกียรติและสดุดี ในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”
  2. เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น
  3. เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม และแสดงออกซึ่งความรู้และความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มีกิจกรรมต่าง ๆ ตังนี้

  1. กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รวมทั้งหมด 90 ฐาน
  2. กิจกรรมสะเต็มศึกษา
  3. นิทรรศการความรู้เกี่ยวกับพลังงานสะอาด
  4. นิทรรศการเกี่ยวกับพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และนักวิทยาศาสตร์เอกของโลก

 

ภาพกิจกรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์
วันที่ 16 สิงหาคม 2562