กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาดฯ ณ ค่าย ลส.สวนสยาม

โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา สำนักงานเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ได้จัดกิจกรรมตามโครงการการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ-ยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีทปีที่ ๕-๖ และลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ (เหล่าอากาศ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ แบบพักค้าง ๒ วัน ๑ คืน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ค่ายลูกเสือสวนสยาม เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  • เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบของลูกเสือ-ยุวกาชาด
  • เพื่อจัดกระบวนการเรียนการสอนให้ลูกเสือ-ยุวกาชาด ได้ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ตามหลักสูตรของลูกเสือ-ยุวกาชาด
  • เพื่อฝึกความอดทนและสร้างวินัยให้แก่นักเรียน  รู้จักช่วยเหลือตนเองและทำงานร่วมกับผู้อื่น
  • เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด

ภาพกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม
ลูกเสือสามัญ-ยุวกาชาด และลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ (เหล่าอากาศ)
ณ ค่ายลูกเสือ สวนสยาม กทม. ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ภาพกิจกรรมการอยู่ค่าย (เดย์แคมป์)
ลูกเสือสำรอง (ป.๑-ป.๓) ลูกเสือสามัญ (ป.๔) และยุวกาชาด (ป.๑-ป.๔)
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒