Thailand GreenMect Contest 2019

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา ได้ส่งนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมการแข่งขัน Thailand GreenMech Contest 2019 โดยใช้ชื่อทีมว่า "BR. STEAM" การจัดการแข่งขันครั้งนี้เป็นการแข่งขันระดับชาติโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังความเข้าใจของนักเรียน ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานสีเขียวและเพื่อเสริมสร้างในด้าน ความคิด สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ โดยการแข่งขันนี้เป็นแรงบันดาลใจให้นักเรียนรู้จักการบูรณาการ ความคิดสร้างสรรค์ ของตนเองในการพัฒนาอุปกรณ์ดังนั้นได้เพิ่มความสามารถ ความฉลาดและ ความคิดสร้างสรรค์ที่เกี่ยวกับ เครื่องจักรกล และการออกแบบโครงสร้างที่สร้างแรงบันดาลใจอีกด้วย

จากผลการแข่งขัน โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยาได้รับรางวัล 3rd Place (รองชนะเลิศอันดับสอง) เงินสดมูลค่า 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร

ภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมและการแข่งขัน
ณ เวสต์เกต ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต อําเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
วันที่ 15 มิถุนายน 2562