รับการประเมินภายนอก รอบ 4 โดย สมศ.

ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา ได้ตอนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)
เพื่อรับการประเมินโดยมีท่านอาจารย์ล้วน  โพธิ์พูล เป็นหัวหน้าคณะผู้ประเมิน อาจารย์เหมวรรณ  แตงอ่อน ผู้ประเมิน
อาจารย์นันท์นภัส  นาดี  ผู้ประเมิน และ ดร.จิระพันธ์  นามชวัต  ผู้ประเมิน ซึ่งการประเมินรอบนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคำนึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ และแนวทางจัดการศึกษาในแต่ละระดับ
ตามที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เพื่อมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น

ภาพกิจกรรมการรับการประเมินภายนอก จาก สมศ. รอบ 4