วิถีไทย แต่งกายย้อนยุค

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา ได้จัดกิจกรรม "วิถีไทย แต่งกายย้อนยุค" โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษา นางนัยนา เอื้ออำนวยชัย เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม

กิจกรรม วิถีไทย แต่งกายย้อนยุค จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ มีส่วนร่วมในการเป็นผู้ร่วมสืบสาน เห็นคุณค่าและภูมิใจในวัฒนนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาไทยและท้องถ่ิน ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเป็นผู้สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพ ในกิจกรรมประกอบไปด้วยฐานกิจกรรม 8 ฐาน ได้แก่

  1. ฐานประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย
  2. ฐานประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น
  3. ฐานประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง
  4. ฐานประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย
  5. ฐานประวัติศาสตร์สมัยกรุงธนบุรี
  6. ฐานประวัติศาสตร์สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ (รัชกาลที่ 1-รัชกาลที่ 3)
  7. ฐานประวัติศาสตร์สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ (รัชกาลที่ 4-รัชกาลที่ 6)
  8. ฐานประวัติศาสตร์สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ (รัชกาลที่ 7-รัชกาลปัจจุบัน)

โดยในแต่ละฐานได้จัดให้มีการเรียนรู้วิถีชีวิตของคนไทยในแต่ละยุคสมัยทั้งในเรื่อง การแต่งกาย อาหารไทยในแต่ละยุคสมัย การละเล่น ขนบธรรมเนียมประเพณี

ภาพกิจกรรม "วิถีไทย แต่งกายย้อนยุค"