ผอ.รร.กทม. ศึกษาดูงาน

วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้นำคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ จำนวน 75 คน เข้ารับฟังการบรรยายสรุปและศึกษาดูงานที่โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา สำนักงานเขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราขกุมารี

ภาพการศึกษาดูงานของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร

 

ห้องประชุมเพื่อรับฟังการบรรยาย

ศึกษาดูงานที่สวนเกษตร

ศึกษาดูงานโรงเรือนเพาะงอก

ศึกษาดูงานโรงประกอบอาหาร

ศึกษาดูงานห้องเรียนวิชาชีพ

ศึกษาดูงานห้องสุมด

ศึกษาดูงานธนาคารโรงเรียน

ศึกษาดูงานห้องพยาบาล

ศึกษาดูงานห้อง STEM

ศึกษาดูงานการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร