กิจกรรมวันตรุษจีน

โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา ได้จัดกิจกรรมฉลองวันตรุษจีน เพื่อให้บุคลากรทุกฝ่ายและนักเรียนได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ ประวัติความเป็นมาของวันตรุษจีน ความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างคนไทยและคนไทยเชื้อสายจีนในประเทศไทย และเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในวิชาภาษาจีนมากขึ้น สามารถนำภาษาจีนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้และเป็นเทศกาลวันสำคัญที่ทั่วโลกต่างให้การยอมรับวัฒนธรรมตะวันออก

การจัดกิจกรรมวันตรุษจีน เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ ด้านวัฒนธรรมทางภาษาจีนและธรรมเนียมปฏิบัติ ซึ่งเทศกาลตรุษจีนเป็นการฉลองฤดูใบไม้ผลิ เนื่องจากช่วงก่อนเทศกาลตรุษจีนนั้นประเทศจีนปกคลุมไปด้วยหิมะ จึงไม่สามารถภทำการเกษตรได้ เมื่อเข้าถึงฤดูใบไม้ผลิ จึงจะสามารถเพาะปลูกพืชผักได้ตามปกติ ่ชาวจีนจึงกำหนดให้วันแรกของฤดูใบไม้ผลิในแต่ละปีเป็นวันสำคัญที่เรียกว่า "วันตรุษจีน"