พิธีสวนสนามยุวกาชาด

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562  โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา ได้จัดพิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด ซึ่งตรงกับวันที่ 27 มกราคม ของทุกปี แต่ในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ ทางโรงเรียนจึงได้จัดให้มีพิธีดังกล่าวในวันที่ 24 มกราคม 2562 โดยมีประธานในพิธีคือ ท่านผู้อำนวยการสถานศึกษา นางนัยนา เอื้ออำนวยชัย ในพิธีมีการเดินสวนสนามและกล่าวคำปฏิญาณตนของยุวกาชาด ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาท หลังจากเสร็จพิธีเหล่ายุวกาชาดได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ภายในบริเวณโรงเรียน