คณะครูกล่าวคำปฏิญาณตน

วันที่ 14 มกราคม 2562 คณะครูนำโดยท่าน ผอ.นัยนา  เอื้ออำนวยชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตนเนื่องในวันครูโอกาสวันครู ครั้งที่ 63  พ.ศ. 2562 โดยเนื้อหาของคำปฏิญาณตน มีดังนี้

ข้าพเจ้า.............................../ผู้แทนครูและผู้ร่วมชุมนุม/ณ ที่แห่งนี้/ขอปฏิญาณตนว่า
(ทุกคนกล่าวตาม)

ข้อ 1 / ข้าฯ จักบำเพ็ญตน / ตั้งมั่นอยู่ในคุณความดี / ให้สมกับได้ชื่อว่าครู
ข้อ 2 / ข้าฯ จักอุทิศตน / ตั้งใจสอน / และอบรมศิษย์ / ให้เป็นพลเมืองดี / เพื่อเป็นพลังพัฒนาประเทศชาติ
ข้อ 3 / ข้าฯ จักรักษาเกียรติยศชื่อเสียง / ของคณะครู / บำเพ็ญตนเป็นแบบอย่างที่ดี / และเป็นประโยชน์แก่สังคม

 

ภาพกิจกรรม คณะครูร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตน