รายละเอียดการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564

ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1

 • รับเด็กที่มีอายุระหว่าง 4-5 ปี (เกิดปี 2559 นับถึงอายุ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560)
 • รับสมัคร วันที่ 20-24 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. (พักเวลา 12.00-13.00 น.) ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • ประกาศรายชื่อนักเรียน 26 มีนาคม 2564
 • ประกาศผล รายงานตัว และรับมอบตัว  วันเสาร์ที่ 27 มีนาม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 • รับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 7  หรือจบการศึกษาชั้นก่อนประถมศึกษา หรือเด็กที่จบการศึกษาชั้นอนุบาลปีที่ 3  จะต้องมีใบรับรองการเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 มาแสดงในวันสมัครด้วย
 • รับสมัคร วันที่ 16-20 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.  (พักเวลา 12.00-13.00 น.) ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • ประกาศผล รายงานตัว และรับมอบตัว  วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น.

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 • รับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยไม่มีการสอบ
 • รับสมัคร วันที่ 24-28 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.  (พักเวลา 12.00-13.00 น.) ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • ประกาศผล รายงานตัว และรับมอบตัว  วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.

หลักฐานการรับสมัครนักเรียน

หลักฐานที่ต้องนำมาในการสมัครเข้าเรียน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 • สำเนาสูติบัตรของนักเรียน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน นักเรียน (ถ้ามี) บิดา และมารตา
 • สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน บิดา และมารตา
 • สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองในกรณีที่มิใช้บิดาและมารดาของนักเรียน
 • สำเนาทะเบียนสมรส กรณีบิดา มารดา จดทะเบียนสมรส
 • หนังสือรับรองการเรียน (ปพ.7) ของโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ ยกเว้นนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1
 • รูปถ่ายของนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 แผ่น
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ของนักเรียน บิดา และมารดา